Inloggen

1 Algemene voorwaarden Sammy Meinderts – Magical Mindset

1.  Algemene voorwaarden Sammy Meinderts – Magical Mindset 
Sammy Meinderts – Magical Mindset is een eenmanszaak gevestigd aan de Klaverstraat 13B, 3083 VA in Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65642902. Sammy Meinderts – Magical Mindset is een mindset & Law of Attraction coach die adviezen en handvatten biedt om een fantastisch leven vol vreugde, liefde en overvloed te manifesteren allemaal dankzij het creëren van een krachtige, positieve mindset, een flinke dosis zelfliefde en alle kennis die nodig is om next level te manifesteren. 

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Sammy Meinderts: de opdrachtnemer en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Deelnemer: de natuurlijke persoon (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die zich via e-mail, social media of via de website van Sammy Meinderts inschrijft voor een online programma, coaching traject, workshop, evenement of één-op-één coaching sessie en hiermee een overeenkomst op afstand aangaat.
Koper: de natuurlijke persoon (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en die via de website van Sammy Meinderts een product aanschaft.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Sammy Meinderts.
Schriftelijk: digitale communicatie zoals e-mail of privé berichten via social media.
Website: de website van Sammy Meinderts die te bereiken is via https://sammymeinderts.nl. 

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Sammy Meinderts en alle overeenkomsten en overige werkzaamheden van Sammy Meinderts, voor zover Sammy Meinderts deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Sammy Meinderts uitdrukkelijk én schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten of vervolg overeenkomsten.
5. Sammy Meinderts mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Deelnemer/opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
6. In het geval één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
7. Wanneer de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Sammy Meinderts en deelnemer gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang. 

Het aanbod
1. Een aanbod op de website vervalt als deelnemer/koper/opdrachtgever niet direct betaalt, tenzij anders overeengekomen. 
2. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig.
3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven in het aanbod.
4. Deelnemer/koper/opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die hij/zij aan Sammy Meinderts verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.
5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten/producten die in het aanbod zijn omschreven.
6. Sammy Meinderts is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod of op de website en/of social mediakanalen.
 

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand doordat: a. Deelnemer/koper/opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van Sammy Meinderts door de dienst/product van zijn/haar keuze op de website aan te geven en de bestelling/inschrijving af te ronden. Pas na volledige betaling zal de bestelling/inschrijving in behandeling worden genomen. b. Sammy Meinderts een mondelinge aanvaarding, schriftelijk bevestigd. c. Deelnemer/koper/opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Sammy Meinderts.
2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn slechts geldig als deze door Sammy Meinderts schriftelijk zijn bevestigd.  Deelnemer/koper/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dit moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding. 

Recht van ontbinding (bedenktijd)
1. Wanneer deelnemer zich inschrijft voor een online programma, coaching traject, workshop, evenement of één-op-één coaching sessie of wanneer koper een bestelling plaatst op de website, ontstaat tussen deelnemer/koper en Sammy Meinderts een overeenkomst op afstand met betalingsverplichting.
2. Koper heeft bij een overeenkomst op afstand het recht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, de overeenkomst te ontbinden (recht van ontbinding). Als koper gebruik wil maken van dit recht, dient koper dit binnen veertien (14) dagen, schriftelijk te laten weten aan Sammy Meinderts. Producten moeten vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding, retour gezonden worden aan Sammy Meinderts. De retourkosten komen voor rekening van koper. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van ontbinding ligt bij koper.
3. Tijdens de bedenktijd mag koper het product uitpakken met als doel de aard en kenmerken van het product vast te stellen op manier waarop koper dit in de winkel ook zou doen. Koper gaat zorgvuldig om met het product. In het geval er waardevermindering optreedt door het uitpakken of gebruiken van het product, dan is koper hiervoor aansprakelijk.
4. Een online programma en e-book is een levering van digitale inhoud. Het is niet mogelijk deze digitale producten te ruilen of te retourneren. Na aanschaf van het digitale product, krijgt deelnemer/koper direct toegang tot de aankoop. Deelnemer/koper doet hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding. 
5. Voor een workshop, evenement of één-op-één coaching sessie waarbij deelnemer op een bepaalde datum en tijdstip een afspraak heeft en dus (online) aanwezig moet zijn, is het recht van ontbinding uitgesloten. Deelnemer kan er wel voor kiezen een andere persoon in diens plaats te stellen.
6. Het recht van ontbinding geldt niet voor opdrachtgever.
 

Levering en verzending van producten
1. Sammy Meinderts zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
2. Producten worden geleverd op het adres dat door koper in het bestelproces is aangegeven. Digitale producten worden geleverd op het e-mailadres dat door koper aan Sammy Meinderts kenbaar is gemaakt.
3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op koper vanaf het moment van levering bij koper.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. 

(Online)programma’s/trajecten
1. Sammy Meinderts gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan maar kan niet garanderen dat deelnemer/opdrachtgever het gewenste resultaat bereikt en/of deelnemer/opdrachtgever in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer/opdrachtgever.
2. Voor bepaalde programma’s ontvangt deelnemer/opdrachtgever inloggegevens. Deelnemer/opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze inloggegevens. Dit betekent dat inloggegevens niet met derden gedeeld worden. Wanneer dit toch gebeurt, heeft Sammy Meinderts het recht de toegang tot het programma/traject te blokkeren. Deelnemer/opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag.
3. Deelname aan een programma of traject is persoonsgebonden. Dit betekent dat deelnemer/opdrachtgever het programma alleen volgt en niet samen met anderen.
4. Deelnemer/opdrachtgever kan een programma in eigen tempo volgen. Alleen tijdens de looptijd van een programma kan deelnemer/opdrachtgever deelnemen aan een Q&A of één-op-één coaching sessie. Deelnemer/opdrachtgever houdt toegang tot het programma, zolang Sammy Meinderts het programma aanbiedt.
5. Programma’s of trajecten kunnen in de loop der tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag.
6. Sammy Meinderts heeft het recht de website en het programma tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met noodzakelijk onderhoud. Doordat gebruik gemaakt wordt van software van derden, kan Sammy Meinderts niet garanderen dat de content op ieder moment beschikbaar is. Deelnemer/opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag.
7. Wanneer een Q&A onderdeel is van het programma, is deelnemer/opdrachtgever zelf verantwoordelijk vragen tijdig aan te leveren bij Sammy Meinderts. Q&A sessies kunnen zowel ‘live’ als via een video aangeboden worden.
8. Deelnemer/opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico te zorgen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. smartphone of computer, apps, stabiele internetverbinding) om programma’s en trajecten van Sammy Meinderts te kunnen volgen. 

Workshops/evenementen
1. Sammy Meinderts heeft het recht de data en locatie van een workshop/evenement te wijzigen. Deelnemer/opdrachtgever heeft in dat geval binnen 48 uur, na mededeling van de wijziging, het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor dezelfde workshop/evenement op een later moment.
2. Deelname aan een workshop/evenement is persoonsgebonden. Rechtspersonen, waarbij meerdere personen interesse hebben in deelname aan een workshop/evenement, worden verzocht contact op te nemen met Sammy Meinderts. 

Derden
1. Sammy Meinderts heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt ook ten aanzien van de door Sammy Meinderts ingeschakelde derden. 

Ongewenst gedrag
1. Tijdens deelname aan een programma kan het zijn dat deelnemers onderling kunnen communiceren via een community in welke vorm dan ook. Deelnemer/opdrachtgever verklaart hierbij geen spam of andere ongewenste of onware mededelingen te verspreiden. In het geval deelnemer/opdrachtgever zich niet houdt aan de voorwaarden in dit artikel, heeft Sammy Meinderts het recht om deelnemer/opdrachtgever onmiddellijk de toegang en gebruik van de diensten van Sammy Meinderts te ontzeggen. Deelnemer/opdrachtgever heeft hierbij geen recht op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag.
2. Sammy Meinderts mag deelnemers/opdrachtgevers die door hun gedrag het programma, traject, workshop of het evenement belemmeren of bemoeilijken, uitsluiten van verdere deelneming aan het programma, het traject, workshop of het evenement én toekomstige programma’s, trajecten, workshops en evenementen. Deelnemer/opdrachtgever heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van het reeds betaalde. 

Prijzen en betaling
1. Aanschafkosten en deelnamekosten dienen te worden vooruitbetaald via een online betaalsysteem, bankoverschrijving of factuur, direct na afronding van de bestelling/inschrijving. Deelnemer/koper/opdrachtgever ontvangt de bevestiging automatisch via e-mail.
2. Sammy Meinderts blijft eigenaar van geleverde producten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Toegang tot een (online)programma, coaching traject, workshop, evenement of één-op-één coaching sessie wordt pas verleend, zodra deelnemer/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
4. Voor facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij de startdatum van het programma, het traject, de workshop of het evenement eerder valt dan die veertien (14) dagen.
5. In het geval deelnemer/koper/opdrachtgever niet op tijd voldoet aan zijn betalingsverplichting, is hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft Sammy Meinderts het recht wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer deelnemer/koper/opdrachtgever, ook na het versturen van een betalingsherinneringen niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Sammy Meinderts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Hierbij is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing.
 

Looptijd & annulering
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang een programma/traject/workshop/evenement duurt.
2. Wanneer deelnemer/opdrachtgever verhinderd is voor een losse één-op-één coaching sessie, dient deelnemer/opdrachtgever dit uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van de sessie te melden bij Sammy Meinderts. Wanneer deelnemer/opdrachtgever niet of niet tijdig annuleert, worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht bij deelnemer/opdrachtgever. Is de sessie onderdeel van een traject en wordt deze niet of niet tijdig geannuleerd, dan komt de sessie te vervallen. Een tijdig geannuleerde één-op-één coaching sessie als onderdeel van een traject, kan in overleg verplaatst worden. De verplaatste sessie moet te allen tijden binnen de looptijd van het traject plaatsvinden.
3. In het geval deelnemer tijdens de looptijd van een online programma besluit het online programma niet af te willen maken, heeft deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag omdat deelnemer/opdrachtgever direct na aanschaf van het online programma toegang krijgt tot alle content van het online programma.
4. Deelnemer/opdrachtgever kan een overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering tot veertien (14) dagen voor aanvang van een workshop, evenement of coaching traject, wordt vijfentwintig procent (25%) van het aanschafbedrag in rekening gebracht.
5. Bij annulering binnen veertien (14) dagen voor aanvang van een workshop, evenement of één-op-één coaching traject wordt vijfenzeventig procent (75%) van het aankoopbedrag in rekening gebracht.
6. Bij tussentijdse beëindiging van een één-op-één coaching traject, heeft deelnemer/opdrachtgever alleen recht op restitutie van een deel van het aankoopbedrag voor de sessies die deelnemer/opdrachtgever nog niet gehad heeft.

Overmacht/onvoorziene omstandigheden
1. Sammy Meinderts heeft in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, het recht de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden/overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak sprake bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overheidsmaatregelen, kapotte apparatuur of (technische) storingen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden. Partijen zullen, wanneer dit mogelijk is, een nieuwe datum voor aanvang van de dienst overeenkomen.  
2. In het geval er geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft deelnemer/opdrachtgever recht op restitutie van het reeds betaalde. 

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Sammy Meinderts van toepassing. Deze is te vinden op de website. Sammy Meinderts zal de door deelnemer/koper/opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring. 

Aansprakelijkheid
1. Sammy Meinderts is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Sammy Meinderts.
2. Iedere aansprakelijkheid van Sammy Meinderts is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekering niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Sammy Meinderts beperkt tot maximaal het aankoopbedrag voor de betreffende dienst of het product.
3. Sammy Meinderts is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Sammy Meinderts is uitgegaan van door deelnemer/koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Deelnemer/opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kennis die opgedaan wordt tijdens een programma, één-op-één coaching sessie, traject, workshop of evenement.
5. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.
6. Deelnemer/koper/opdrachtgever vrijwaart Sammy Meinderts voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden. 

Geheimhouding
1. Sammy Meinderts zal vertrouwelijk omgaan met alle gegevens en informatie die door deelnemer/opdrachtgever tijdens het programma, traject of één-op-één coaching sessie met Sammy Meinderts wordt gedeeld.
2. Sammy Meinderts kan situaties uit trajecten of sessies wel als voorbeeld gebruiken. Hierbij zal Sammy Meinderts de privacy van deelnemer/opdrachtgever waarborgen.
3. Ervaringen van deelnemers/opdrachtgevers mogen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Persoonsgegevens worden hierbij alleen gedeeld als deelnemer/opdrachtgever hieraf vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen, video’s, teksten welke getoond worden tijdens een programma, traject of coaching sessie of op de website en social mediakanalen van Sammy Meinderts, berusten uitsluitend bij Sammy Meinderts of anderen en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Sammy Meinderts vermenigvuldigd worden of op een andere manier verspreid of getoond worden aan derden. 
2. Het is deelnemer/opdrachtgever niet toegestaan om zonder vooraf gekregen toestemming van Sammy Meinderts, door haar geproduceerde werken zoals werkboeken, e-books en modules te exploiteren of aan derden te verstrekken.
3. Het maken van foto’s tijdens workshops, programma’s, trajecten of evenementen, is voor deelnemer/opdrachtgever alleen voor persoonlijk gebruik toegestaan. Foto’s mogen alleen op social media gedeeld worden als hierbij een verwijzing naar Sammy Meinderts vermeld wordt en het cursusmateriaal niet duidelijk in beeld is. Het delen van foto’s waarop mede deelnemers herkenbaar in beeld staan, is alleen toegestaan als de mededeelnemer hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
4. Indien deelnemer/koper/opdrachtgever inloggegevens of door Sammy Meinderts verstrekte content toch onrechtmatig deelt met derden, wordt deelnemer/koper/opdrachtgever uitgesloten van deelname en vervalt het gebruiksrecht op de door Sammy Meinderts verstrekte programma’s en diensten. Bovendien is deelnemer/koper/opdrachtgever een boete verschuldigd van € 500,- bij elke overtreding, onverminderd het recht van Sammy Meinderts om de daadwerkelijk geleden schade op deelnemer/koper/opdrachtnemer te verhalen.
 

Disclaimer
1. De adviezen/handvatten die Sammy Meinderts geeft kunnen als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg gezien worden, niet als vervanging.
2. Niets in de programma’s, coaching trajecten, workshops of in welke content dan ook, kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten.
3. Sammy Meinderts biedt geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Sammy Meinderts aangeboden programma’s, coaching trajecten, workshops, evenementen en andere content gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van deelnemer/opdrachtgever. 

Klachten
1. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Sammy Meinderts of een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient u dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Sammy Meinderts.
2. Sammy Meinderts zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor kopers/deelnemers die een klacht hebben over een aankoop via de website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. 

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Sammy Meinderts gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij in de wet dwingend anders wordt bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien. 

Versie april 2021