Algemene Voorwaarden Sammy Meinderts – Magical Mindset

1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte overeenkomsten met Sammy Meinderts – Magical Mindset, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65642902, betreffende deelname aan cursussen, trainingen, workshops en coaching.

1.2 Op deze voorwaarden mag tevens een beroep worden gedaan door derden die namens Sammy Meinderts – Magical Mindset een opdracht uitvoeren.

1.3 Door ondertekening van een overeenkomst met Sammy Meinderts – Magical Mindset, een door Sammy Meinderts – Magical Mindset gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail of mondeling, verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat akkoord wordt gegaan.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Sammy Meinderts – Magical Mindset.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Sammy Meinderts – Magical Mindset zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal dertig dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding of is overeengekomen. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Sammy Meinderts – Magical Mindset.

2.3 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Sammy Meinderts – Magical Mindset komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding middels beantwoording van een e-mail met akkoord.

2.4 Een mondelinge overeenkomst verbindt partijen slechts nadat de overeenkomst schriftelijk, doorgaans per e-mail, is bevestigd.

3. Inschrijving & annulering door opdrachtgever

3.1 Inschrijving geschiedt middels contact via de sociale mediakanalen van Sammy Meinderts – Magical Mindset. Inschrijving is ook mogelijk door het sturen van een e-mail naar sammymeinderts@hotmail.com. Een bevestiging van de inschrijving volgt zo snel mogelijk.

3.2 Indien opdrachtgever na inschrijving wenst te annuleren, zijn de volgende kosten verschuldigd:

  1. Binnen één week voor aanvang: 100% van het gefactureerde bedrag;
  2. Binnen twee weken voor aanvang: 75% van het gefactureerde bedrag;
  3. Binnen drie weken voor aanvang: 25% van het gefactureerde bedrag;
  4. Eerder dan vier weken voor aanvang: geen kosten.

3.3 In geval de opdrachtgever na aanvang van de coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.4. Bij annulering geldt dat opdrachtgever het ontvangen materiaal in dient te leveren en de licenties voor de benodigde accounts en community’s komen te vervallen.

3.5 In geval opdrachtgever besluit deelname uit te stellen, dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang per e-mail gemeld te worden en dient binnen twee weken medegedeeld te worden wanneer opdrachtgever wenst te starten met het programma.

3.6 Sessies op locatie kunnen niet verzet worden. Indien opdrachtgever een sessie op locatie annuleert en/of niet aanwezig is, zal deze komen te vervallen en kan deze niet ingehaald worden. De opdrachtgever heeft tevens geen recht op terugbetaling.

4.0 Wijziging en annulering door Sammy Meinderts – Magical Mindset

4.1 Sammy Meinderts – Magical Mindset heeft het recht om zonder opgave van redenen een cursus, programma of training te annuleren, waarbij de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag binnen een termijn van veertien dagen.

4.2 Sammy Meinderts – Magical Mindset heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht of wanneer de locatie onverhoopt niet beschikbaar is en is niet aansprakelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een locatie niet beschikbaar is op de dag van de coaching of training.

4.3 Sammy Meinderts – Magical Mindset gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetting van de training. Bij te weinig deelnemers is annulering vanuit opdrachtnemer mogelijk. Dit wordt uiterlijk een week voor aanvang medegedeeld.

4.4 Ingeval van ziekte dan wel overmacht kan Sammy Meinderts – Magical Mindset de sessie verplaatsen naar een andere datum en/of locatie dan wel de gehele sessie annuleren. Zij is dan niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden schade hiervan.

5.0 Communicatie

5.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer voorzien van alle gegevens en informatie die noodzakelijk is om de gewenste diensten te kunnen verrichten.

5.2 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief of e-mail een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie meegeven met betrekking tot de termijn waarin wij verwachten de betreffende vraag te kunnen beantwoorden.

6.0 Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

6.2 De diensten en programma’s van Sammy Meinderts – Magical Mindset zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Op alle materialen die uitgedeeld worden tijdens de coaching en training rust intellectueel eigendom & auteursrecht van Sammy Meinderts – Magical Mindset. Het materiaal mag uitsluitend gekopieerd worden voor eigen gebruik en eventuele accounts en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Indien opdrachtgever een account of inloggegevens toch onrechtmatig deelt met derden, wordt het account geblokkeerd en vervallen de licenties op de door Sammy Meinderts – Magical Mindset verstrekte programma’s en diensten. Daarnaast is opdrachtgever een boete verschuldigd van €500,- bij elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor opdrachtnemer om de daadwerkelijk geleden schade op opdrachtnemer te verhalen.

7.0 Prijs

7.1 De prijzen van Sammy Meinderts – Magical Mindset zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, tenzij anders aangegeven.

7.2 Indien de opdrachtgever niet btw-plichtig is, heeft Sammy Meinderts – Magical Mindset toch het recht btw in rekening te brengen.

8.0 Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Sammy Meinderts – Magical Mindset anders is aangegeven, dient betaling van de door Sammy Meinderts – Magical Mindset verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

8.2 Betaling kan volledig of – indien schriftelijk aangeboden – in termijnen worden voldaan. Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

8.3 Indien de opdrachtgever binnen de gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Sammy Meinderts – Magical Mindset gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag.

8.4 Indien Sammy Meinderts – Magical Mindset een vordering ter incassering uit handen geeft, dient de opdrachtgever alle aan de incasso verbonden kosten te voldoen. Deze kosten worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van €75,- per onbetaalde factuur.

9.0 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Sammy Meinderts – Magical Mindset is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Sammy Meinderts – Magical Mindset is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Sammy Meinderts – Magical Mindset is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Sammy Meinderts – Magical Mindset voor aanspraken van derden ter zake van schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de diensten van Sammy Meinderts – Magical Mindset.

9.4 Sammy Meinderts – Magical Mindset kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct en indirect gegeven adviezen met betrekking tot het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke- dan wel zakelijke beslissingen via de online community en/of sociale mediakanalen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een deskundige ter zake te raadplegen met betrekking tot het betreffende verkregen advies.

10.0 Garantie en klachten

10.1 Sammy Meinderts – Magical Mindset kan geen garantie bieden met betrekking tot het bereiken van een gewenste mindset, maar biedt slechts de middelen en handvatten om hier zelf aan te werken. Het succes van een (coachings)programma is afhankelijk van de inspanningen van de opdrachtgever.

10.2 Indien je een klacht hebt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst met Sammy Meinderts- Magical Mindset, dient dit onverwijld per e-mail medegedeeld te worden aan sammymeinderts@hotmail.com.

10.3 Een klacht dient uiterlijk veertien dagen na het ontstaan van de klacht gemeld te worden aan Sammy Meinderts – Magical Mindset. Indien een klacht later gemeld wordt vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.4 Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.

11.0 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien zich een geschil voordoet, zullen partijen eerst proberen gezamenlijk, zonder tussenkomst van een rechter, tot een oplossing te komen.

11.2 De overeenkomst met Sammy Meinderts – Magical Mindset wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

12.0 Slotbepalingen

12.1 Sammy Meinderts – Magical Mindset kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

12.2 Sammy Meinderts – Magical Mindset draagt er zorg voor dat u, indien u geïnteresseerd bent in diens diensten, toegang heeft tot de meest actuele versie van deze algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 april 2019.

 

 

Wil jij gratis mindset tips?

Schrijf je dan hier in en ontvang waardevolle tips, inzichten en inspiratie, waardoor jij SHIFTS kunt gaan maken in jouw mindset. 

Contact informatie

Sammy Meinderts – Magical Mindset

sammymeinderts@hotmail.com

BTW nummer: NL215974268B01

KVK nummer: 65642902

NL71 INGB 0008 8045 96